ن : شاهین
ت : جمعه 3 شهريور 1396
ن : شاهین
ت : پنجشنبه 2 شهريور 1396
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل978 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانشكده مهندسی چوب و كاغذ و جنگلداری

بررسی امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم  و تراشه روكش راش 120 

 

مقدمه

با افزایش رشد جمعیت و افزایش تقاضای محصولات مرکب چوبی در جهان، کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای غنی از جنگل به فکر استفاده کردن از منابع لیگنوسلولزی و غیر چوبی در تولید محصولات مرکب چوبی می باشند. در کشور ما «ایران» صنایع کاغذ و اوراق فشرده چوبی هنوز به طور سنتی از جنگل برای تامین الیاف و مواد اولیه استفاده می کنند.

در صورتی که با توجه به عواملی نظیر افزایش رشد جمعیت و متعاقب آن افزایش تقاضای جامعه برای محصولات مرکب چوبی، فقیر بودن پوشش جنگلی در ایران و محدودیت بهره برداری از جنگل های شمال، ممنوعیت واردات گرده بینه با پوست، لزوم توجه به سایر منابع لینگوسلولزی نظیر پسماندهای کشاورزی و جایگزینی گیاهان غیر چوبی مثل نی، باگاس، کاه گندم و کاه برنج امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

ایران از نظر پوشش جنگلی فقیر می باشد و فقط 7% از اراضی کل کشور از جنگل پوشیده شده است. میزان چوب هیزمی مورد نیاز صنایع تخته خرده چوب و تخته فیبر1077200 مترمکعب در سال، و میزان هیزمی که هر ساله از جنگل های شمال برداشت می شود 661250 مترمکعب 

می باشدكه بخشی از این منابع به وسیله صنایع كاغذمصرف می گردد ،  ملاحظه می شود  که صنایع فوق الذکر برای دست یابی به ظرفیت های تولید، با کمبود بیش از نیم میلیون متر مکعب مواد اولیه مواجه هستند که باید به طریقی تامین گردد. در حال حاضر مساله مواد اولیه یکی از چالش های بسیار بزرگ صنایع اوراق فشرده چوبی و سایر صنایع سلولزی کشور می باشد.

فهرست مطالب

عنوان  

فصل اول : مقدمه  

1- كلیات  

1-1 تعریف تخته خرده چوب  

1-2 تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در جهان  

1-3 تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در ایران  

1-4 مصرف تخته خرده چوب دركشور  

1-5 نحوه ساخت تخته خرده چوب  

1-6 مشخصات گیاه شناسی كاه گندم  

1-7 ساختمان فیزیكی و خصوصیات شیمیایی كاه گندم  

1-8 اهداف انجام این مطالعه  

فصل دوم : سابقه تحقیق  

فصل سوم : مواد و روشها   

3-1 عوامل متغیر  

3-2 عوامل ثابت  

ارائه تجزیه و تحلیل نتایج  

3-3 مراحل ساخت تخته های آزمایشگاهی  

3-3-1 تهیه ماده اولیه  

3-3-2 تعیین درصد رطوبت خرده چوب و كاه گندم  

3-3-3 تعیین ابعاد كاه گندم  

3-3-4 نوع چسب  

3-4 بررسی خصوصیات رزین  

3-4-1 گرانروی رزین  

3-4-2 PH محلول رزین  

3-4-3 درصد مواد جامد رزین   

3-4-4 تعیین وزن مخصوص چسب  

3-4-5 تعیین زمان انعقادچسب  

3-5 آنالیز شیمیایی كاه گندم  

3-5-1 تعیین مقدار لیگنین  

3-5-2 تعیین مقدار سلولز  

2-5-3 تعیین مقدار خاكستر 

3-6 چسب زنی تراشه های روكش راش و كاه گندم 

3-7 هاردنر(كاتالیزور 

3-8 تشكیل كیك  

3-9 پرس كردن  

3-10 كلیماتیزه كردن تخته ها    

3-11 تهیه نمونه های آزمونی  

3-12 اندازه گیری خصوصیات فیزیكی و مكانیكی تخته ها 

3-12-1 اندازه گیری دانسیته و رطوبت تخته ها  

3-12-2 آزمایش اندازه گیری مدول گسیختگی (MOR  ) و مدول آلاستیسیته(MOE )  

3-12-3 آزمایش اندازه گیری مقاومت چسبندگی داخلی ( IB  )  

3-12-4 آزمایش تعیین میزان واكشیدگی ضخامت و جذب آب ( 2و24 ساعت )  

3-12-5 آزمایش مقاومت به ضربه  

فصل چهارم : نتایج   

4-1 مقاومت خمشی (MOR  )  

4-1-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشی (MOR )  

4-1-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت خمشی ( MOR  )  

4-1-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاو.مت خمشی ( MOR  )  

4-2 مدول آلاستیته(MOE  )  

4-2-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مدول الاستیسیته(MOE  )  

4-2-2 تاثیر مستقل درجه حرارت بر مدول آلاستیته(MOE  )  

4-2-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت بر مدول آلاستیته( MOE  )  

4-3 مقاومت به ضربه (IBS )  

4-3-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS )  

4-3-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS )  

4-3-3 تاثیر مستقل درصد اختلاط و درجه حرارت  بر مقاومت به ضربه (IBS  

4-4 چسبندگی داخلی  

4-4-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی ( IB )  

4-4-2 تاثیر مستقل حرارت پرس بر چسبندگی داخلی ( IB )  

4-4-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط و درجه حرارت بر چسبندگی داخلی ( IB )  

4-5 جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب ( WA2  )  

4-5-1 تاثیر مستقل درصداختلاط برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2  )  

4-5-2 تاثیر مستقل درجه حرارت پرس برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2 ) 

4-5-3 تاثیر مستقل درصد اختلاط وحرارت برجذب آب بعد از2 ساعت غوطه ور شدن در آب(WA2) 

4-6 جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب (WA24  )  

4-6-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24  )  

4-6-2 تاثیر مستقل حرارت پرس برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24  )  

4-6-3 تاثیرمتقابل درصد اختلاط وحرارت پرس برجذب آب بعد از2ساعت غوطه ور شدن درآب(A24)

4-7 واكشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب (TS2 )

4-7-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط برواكشیدگی ضخامت بعد از2ساعت غوطه وری در آب( TS2 )

4-7-2 تاثیر مستقل حرارت پرس برواكشیدگی ضخامت بعد از2ساعت غوطه وری در آب( TS2 )

4-7-3 تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر وا كشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب ( TS2 )  

4-8 واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب ( TS24  )  

4-8-1 تاثیر مستقل درصد اختلاط بر واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب(TS24  )

4-8-2 تاثیر مستقل حرارت پرس بر واكشیدگی ضخامت بعداز 24 ساعت غوطه وری در آب ( TA24 )  

4-8-3 تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب (TS24  )  

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  

پیشنهادات  

منابع  

ضمایم 

 

فهرست جداول

جدول 1-1 : تعداد واحدهای تولید تخته خرده چوب در كشور وظرفیت اسمی آنها طی سالهای73-77

جدول 1-2 : درصد وزنی قسمتهای اصلی گندم  

جدول 1-3 : فهرستی از منابع الیاف سلولزی جهان درسال 1995 

جدول 1-4: خلاصه تولیدی ضایعات كشاورزی در جهان  

جدول 3-1 : نسبت مخلوط كاه گندم وتراشه روكش راش  

جدول 3-2 : طرح آزمایشات  

جدول 3-3: تعیین ابعاد كاه گندم  

جدول 3-4: تعیین ابعاد كاه گندم  

جدول 3-5: خصوصیات چسب اوره – فرم آلوهید  

جدول 3-6 : نتیجه آنالیز شیمیایی كاه گندم  

جدول 3-7: نحوه برش نمونه های آْزمونی از هرتخته  

جدول 4-1: میانگین مقاومت خمشی تخته های ساخته شده در شرایط مختلف ( MOR   

جدول 4-2 : تجزیه واریانس مقاومت خمشی ( MOR  )  

جدول 4-3: مقایسه میانگین تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشی ( MOR  )  

جدول 4-4: مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل حرارت پرس برمقاومت خمشی ( MOR  )  

جدول 4-5: آزمون دانكن برای تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاومت خمشی (MOR)  

جدول 4-6: میانگین مدول الاستیسیته تخته های ساخته شده در شرایط مختلف پرس(MOE  )  

جدول 4-7: تجزیه واریانس مدول الاستیسیته (MOE  )  

جدول 4-8: آزمون دانكن برای تاثیرمستقل درصد اختلاط بر مدول الاستیسیته ( MOE )  

جدول 4-9: آزمون دانكن برای تاثیر مستقل حرارت برمدول الاستیسیته ( MOE )  

جدول 4-10: آزمون دانكن برای تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر مدول الاستیسیته (MOE)  

جدول 4-11: میانگین مقادیر مقاومت به ضربه ( IBS )  

جدول 4-12: تجزیه واریانس مقادیر مقاو.مت به ضربه (IBS  )  

جدول 4-13: آزمون دانكن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS )  

جدول 4-14: مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS )

جدول 4-15: آزمون دانكن برای تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر مقاومت به ضربه (IBS)

جدول 4-16: میانگین چسبندگی داخلی تخته های ساخته شده در شرایط مختلف ( IB  )  

جدول 4-17: تجزیه واریانس چسبندگی داخلی (IB )  

جدول 4-18: آزمون دانكن اثر مستقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی (IB )

جدول 4-19: آزمون دانكن اثر مستقل حرارت پرس بر چسبندگی  داخلی ( IB )

جدول 4-20: آزمون دانكن اثر متقابل درصداختلاط و حرارت بر چسبندگی داخلی ( IB  )

جدول 4-21: میانگین جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری در آب (WA2 )

جدول 4-22: تجزیه واریانس جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری در آب ( WA2 )

جدول 4-23: آزمون دانكن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب(WA2 )  

جدول 4-24: آزمون دانكن برای تاثیر مستقل حرارت پرس بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وری درآب (WA2 )  

جدول 4-25: آزمون دانكن تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری در آب (WA2 )  

جدول 4-26: میانگین جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری در آب در آب (WA24 )  

جدول 4-27: تجزیه واریانس جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری در آب (WA24 )  

جدول 4-28: آزمون دانكن برای تاثیرمستقل درصداختلاط بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری در آب (WA24  )  

جدول 4-29: مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل حرارت پرس بر جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب (WA24  )  

جدول 4-30: آزمون دانكن برای تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب ( WA24 )  

جدول 4-31: میانگین درصد واكشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری در آب ( TS2 )

جدول 4-32: میانگین درصد واكشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه وری در آب ( TS2 )

جدول 4-33: آزمون دانكن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط برواكشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت  غوطه وری در آب  (TS2  )  

جدول 4-34: آزمون دانكن برای تاثیر مستقل حرارت بر واكشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری  در آب(TS2 )   

جدول 4-35: آزمون دانكن برای تاثیر متقابل درصداختلاط وحرارت بر واكشیدگی ضخامت بعد از  2 ساعت غوطه وری در آب (TS2 )

جدول 4-36: میانگین درصد واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب (TS24 )

جدول 4-37: تجزیه واریانس واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب(TS24 )

جدول 4-38: آزمون دانكن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط بر واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعتغوطه وری در آب (TS24 ) 

جدول 4-39: آزمون دانكن برای تاثیر مستقل حرارت پرس برواكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب (TS24 ) 

جدول 4-40: آزمون دانكن برای تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب (TS24 ) 

 

فهرست اشكال

شكل 1-1: مصرف تخته خرده چوب در كشور 

شكل 1-2: پیش بینی مصرف تخته خرده چوب در 5 سال آینده در كشور  

شكل 1-3: مراحل ساخت تخته خرده چوب  

شكل 2-1: ارتباط بین درجه حرارت پرس و وضعیت فشردگی كیك  

شكل 3-2: الگوی برش نمونه های آزمودنی از هر تخته  

شكل 4-1: تاثیر مستقل درصداختلاط برمقاومت خمشی (MOR )

شكل 4-2: تاثیر مستقل حرارت پرس برمقاومت خمشی (MOR )

شكل 4-3: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس برمقاومت خمشی (MOR )

شكل 4-4: تاثیر مستقل درصداختلاط بر مدول آلاستیته(MOE )

شكل 4-5: تاثیرمستقل درصد حرارت پرس برمدول آلاستیته(MOE )

شكل 4-6: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر مدول آلاستیته(MOE )

شكل 4-7: تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه (IBS )

 شكل 4-8: تاثیر مستقل درصدحرارت پرس بر مقاومت به ضربه (IBS ) 

شكل 4-9: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس برمقاومت به ضربه (IBS ) 

شكل 4-10: تاثیر متسقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی (IB ) 

شكل 4-11 : تاثیر متسقل حرارت پرس بر چسبندگی داخلی (IB ) 

شكل 4-12: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر چسبندگی داخلی (IB  ) 

شكل 4-13: تاثیرمستقل درصداختلاط بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب (WA2 ) 

شكل 4-14: تاثیر مستقل درصد حرارت پرس برجذب آب بعداز 2ساعت غوطه وری درآب (WA2 

شكل 4-15: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب (WA2  

شكل 4-16: تاثیر مستقل درصد اختلاط بر جذب آب پس از24 ساعت غوطه وری در آب (WA24  

شكل 4-17: تاثیر مستقل درصد  حرارت پرس بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری در آب (WA24  

شكل 4-18: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری در آب (WA24 )  

شكل 4-19: تاثیر مستقل درصد اختلاط برواكشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب(TS2  

شكل4-20: تاثیر مستقل حرارت پرس برواكشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب(TS2 ).....  

شكل4-21: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واكشیدگی ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب (TS2  )  

شكل 4-22: تاثیر مستقل درصداختلاط بر واكشیدگی ضخامت بعد از24 ساعت غوطه وری درآب (TS24 )  

شكل 4-23: تاثیر مستقل حرارت پرس بر واكشیدگی ضخامت بعد از24 ساعت غوطه وری درآب (TS24 )  

شكل 4-24: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر واكشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غو طه وری در آب (TS24 )  

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : بررسی , امكان ساخت تخته خرده چوب , از كاه گندم , تراشه روكش راش ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل913 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کشاورزی

 بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزای عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین 115

با آغاز هزاره سوم میلادی جمعیت جهان از مرز 6 میلیارد نفر گذشته است. چنانچه رشد جمعیت 7/1% در نظر گرفته شود جمعیت جهان در سال 2015 به مرز 8 میلیارد نفر و در نیمه قرن آینده به 11  میلیارد  نفر خواهد رسید (پرستار 1376) از این رو در قرن 21 رقابت برای تامین غذا بیشتر از موارد دیگر به چشم می خورد.

میزان غذای مورد نیاز در دو دهۀ آینده به اندازۀ تمام غذای تولید شده در 1000 سال گذشته است در نتیجه کمبود غذا ، قحطی و گرسنگی، بیش از 70 میلیون نفر را تهدید می کند و بالغ بر 3 میلیارد نفر نیز دچار سوء تغذیه خواهند بود.(1993،FAO).

در این راستا با توجه به اهمیت محصولات اساسی گروه غلات ( مانند گندم ، برنج ، ذرت و جو ) که به طور مستقیم و غیر مستقیم عمده ترین بخش مواد غذایی جهان را تشکیل میدهند ، برنامه ریزی لازم در جهت افزایش تولید این محصولات ، غیر قابل اجتناب است . از سوی دیگر به منظور دستیابی به اهداف والایی چون استقلال و عدالت اجتماعی در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تأمین امنیت غذایی و خودکفایی بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و بر محوریت این بخش تأکید شده است ( امیدی،1378).

پس از گندم و برنج ، ذرت مهمترین محصول زراعی است و مورد توجه خاص بوده چرا که موارد استفاده زیادی برای انسان ، دام ، صنعت ، داروسازی ، صنایع غذایی و ... دارد.

واژه های کلیدی: ذرت،آرایش کاشت ، تراکم ، عملکرد ، اجزای عملکرد.

فهرست مطالب 

1-1- مقدمه 1

1-2- تاریخچه  و خاستگاه ذرت 5

1-3- اهمیت و موارد مصرف ذرت 7

         الف) تغذیه انسان  7

         ب) تغذیه دام وطیور  8

         ج) مصارف صنعتی   8

1-4-   سطح زیر کشت و میزان تولید ذرت در جهان و ایران 9

الف- میزان تولید ذرت در جهان و ایران   9

1-5- علل  توسعه کشت ذرت 9

1-6-  ترکیبات شیمیایی دانه ذرت 12

1-7- خصوصیات گیاه شناسی ذرت 12

1-1-7 ریشه  13

2-1-7-   ساقه  14

3-1-7 – پنجه  15

4-1-7- برگ  15

5-1-7- گل آذین 16

1-8- طبقه بندی ذرت 18

1-9- اکولوژی ذرت 19

1-1-9-   دمای خاک  19

2-1-9 –  نور 20

3-1-9-رطوبت 20

4-1-9 خاک  21

5-1-9  حساسیت به سرما در ذرت  22

1-10- تراکم و مقدار بذر مصرفی 23

1-11- فیزیولوژی ذرت 24

1-12- فتوسنتز 25

1-13- مراحل رشد و نمو ذرت ( فنولوژی ذرت) 25

1-1-13- رشد رویشی  26

-دوره رشد  رویشی اولیه 28

-دوره رشد رویشی فعال 28

2-1-13- رشد زایشی  28

1 -14- مواد غذایی مورد نیاز ذرت 29

1-1-14-  نیتروژن  30

2-1-14 – فسفر  31

3-1-14- پتاسیم  32

4-1-14- گوگرد  33

5-1-14- روی  34

6-1-14 – آهن  34

7- 1- 14 – منگنز 35

8-1-14 – مس  35

9-1-14-بر  36

10-1-14- مصرف کودهای آلی در ذرت  36

فصل دوم :بررسی منابع 38

2-1- تراکم 39

1-2-1- اثر تراکم بر عملکرد  40

2-2-1- اثر تراکم بر عملکرد اقتصادی  40

1-2-2-1- اثر تراکم بر عملکرد بیولوژیک  43

2-2-2-1- اثر تراکم بر روی ارتفاع بوته ، قطر ساقه و جایگاه بلال  44

3-2-2-1- اثر تراکم  و آرایش کاشت بر شاخص سطح برگ و جذب نور  45

    4-2-2-1- اثر تراکم بر شاخص برداشت  46

2-2- آرایش و الگوی کاشت 47

1-2-2- اثر آرایش کاشت بر جذب نور  49

2-2-2- اثر آرایش کاشت برعملکرد 50

3-2-2- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک رشد 51

4-2-2- اثر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد  52

5-2-2- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص برداشت  54

فصل سوم : مواد و روشها 55

3-1- موقعیت جغرافیایی محل مورد آزمایش 56

3-2-شرایط آب و هوایی محل آزمایش 56

3-3-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش 56

3-4-مشخصات ماده آزمایشی 57

3-5-طرح آماری 57

3-6-نقشه طرح 57

3-7-مراحل اجرای آزمایش 58

1-3-7-عملیات کاشت 58

2-3-7-عملیات داشت  59

3-3-7-برداشت  59

3-8- صفات مورد ارزیابی 60

1-3-8- صفات مورفولوژیکی ذرت  60

1-1-3-8- ارتفاع بوته 60

2-1-3-8- تعداد برگ  60

3-1-3-8- وزن خشک برگ  60

4-1-3-8- وزن تر برگ  60

5-1-3-8- تعداد بلال 60

6-1-3-8- طول بلال 61

7-1-3-8- قطر نهایی ساقه  61

8-1-3-8- وزن تر ساقه  61

9-1-3-8- وزن بلال تازه : 61

10-1-3-8- عملکرد: 61

2-3-8- صفت کیفی : 62

فهرست جداول

جدول (1-1) طول فصل رشد، عملکرد و شاخص برداشت و وزن خشک گیاهان زراعی 10

جدول(1-2) اثر روشهای شخم در عملکرد ذرت 11

جدول (1 -3 ) طبقه بندی ذرت از لحاظ موارد مصرف، ترکیبات دانه ، شکل ظاهری و کیفیت دانه 18

جدول (1-4) تراکم بوته ذرت در هر هکتار نسبت به واریته و شرایط زراعتی متغیر را نشان می دهد  24

جدول (1-5) مراحل رشد ذرت 26

جدول (1-6 ) متوسط عناصر تولید شده توتسط ذرت در یک هکتار با عملکرد حدود 7 تن 30

جدول(3-1)نتایج تجزیه خاک محل آزمایش 57

جدول (4-1) تجزیه واریانس تعداد برگ در هر بوته 64

جدول (4-2) تجزیه واریانس تعداد بلال در هر بوته 66

جدول (4-3) تجزیه واریانس طول بلال در هر بوته 69

جدول (4-4) تجزیه واریانس ارتفاع گیاه در هر بوته 72

جدول (4-5) تجزیه واریانس قطر ساقه در هر بوته 74

جدول (4-6) تجزیه واریانس وزن برگ تازه در هر بوته 77

جدول (4-7) تجزیه واریانس وزن ساقه تازه در هر بوته 80

جدول (4-8) تجزیه واریانس وزن بلال  تازه در هر بوته 82

جدول (4-9) تجزیه واریانس وزن خشک برگ در هر بوته 84

جدول (4-10) تجزیه واریانس درصد پروتئین در هر بوته 87

جدول (4-11) تجزیه واریانس عملکرد کیلوگرم در هکتار 90

جدول (4-12) همبستگی بین صفات مخلف اندازه گیری شده روی ذرت 647 تحت شرایط متفاوت تراکم و آرایش کشت 92

فهرست نمودارها

نمودار(1-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد برگ گیاه 

نمودار (2-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر تعداد برگ گیاه 

نمودار (3-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر تعداد برگ گیاه

نمودار (4-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد بلال در هر گیاه

نمودار (5-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد بلال در هر گیاه

نمودار (6-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر تعداد بلال در هر گیاه

نمودار (7-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر طول بلال گیاه

نمودار (8-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر طول بلال گیاه 

نمودار (9-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و  تراکم بر طول بلال گیاه

نمودار (10-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر ارتفاع گیاه 

نمودار (11-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر ارتفاع گیاه

نمودار (12-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر ارتفاع گیاه

نمودار (13-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر قطر ساقه گیاه

نمودار (14-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر قطر ساقۀ گیاه

نمودار (15-4) اثر متقابل  سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر قطر ساقه گیاه

نمودار (16-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن برگ تازۀ گیاه

نمودار (17-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن برگ تازۀ گیاه

نمودار (18-4) اثر متقابل  سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن برگ تازۀ گیاه

نمودار (19-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن ساقۀ تازۀ گیاه

نمودار (20-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن ساقۀ تازۀ گیاه

نمودار (21-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن ساقۀ تازه گیاه

نمودار (22-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن بلال تازۀ گیاه

نمودار (23-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن بلال تازۀ گیاه  

نمودار (24-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن بلال تازه گیاه

نمودار (25-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن خشک برگ گیاه

نمودار (26-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن خشک برگ گیاه

نمودار (27-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن خشک برگ گیاه

نمودار (28-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر درصد پروتئین گیاه

نمودار (29-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر درصد پروتئین گیاه

نمودار(30-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر درصد پروتئین گیاه

 نمودار (31-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر عملکرد علوفۀ گیاه

نمودار (32-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد علوفۀ گیاه

نمودار (33-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد علوفۀ گیاه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : ذرت , آرایش کاشت , تراکم , عملکرد , اجزای عملکرد ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل368 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران 170
فهرست مطالب
مقدمه 3
بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب    5
1. آلاینده¬های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان   5
2. آلودگی آب، فراتر از یك مسئله‌ی ساده 10
3. آلاینده¬های صنعتی آب     16
4. تاثیر فعالیتهای‌كشاورزی‌بر كیفیت‌آبهای‌سطحی‌و زیرزمینی‌ 16
بخش دوم:  دامنه‌ها و پیامدهای بحران   23
1.تهران، شهر بی دفاع 23
2.كارون، یادگار ایرانی     43
3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یك قدم تا پایتخت  57
4. زاینده‌رود، رود مرده     64
5. خزر زیبا، میان مرگ و زندگی   66
6.مشهد: آیا آب آلوده است؟  78
7. سد قشلاق، زیبای آلوده    87
8. رودخانه‌ها، شریانهای حیات     90
9. تمام ایران، سرای من است.     105
بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندك 124
1. آیین نامه¬ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب18/2/1373)  124
2.آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت    129
3. متن كامل كنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر   133
4. قطعنامه¬ی هفدهمین كنگره¬ی بین المللی آبیاری و زهكشی اسپانیا - گرانادا   148
5. آیین‌نامه¬ی اجرایی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه 149
بخش چهارم: چه كرده‌ایم؟چه بایدكرد؟    152
1. تشكیل كمیته¬ی كشوری حفاظت از رودخانه¬ها، میراث طبیعی بی¬جان را نجات  می¬دهد     152
2. بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه¬ها در مجلس  154
3. حفاظت از رودخانه¬های كشور متولی مشخصی ندارد  155
4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی   157
5. نشست مشترك مدیران آب منطقه¬ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهكارهای حفاظت از انفال عمومی  158
6. ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد  158
7. ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی  مقابله با آلودگی آب، طرح اداره¬ی كل حفاظت محیط زیست استان اصفهان    159
8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاك، گامی به جلو 162
9. الگوی ارزیابی زیست محیطی كارخانجات فولاد تدوین شد  163
10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد     165
11. اجرای پروژه¬ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران 166
12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه¬ی فاضلاب تهران آغاز می¬شود  166
نتیجه¬گیری 168
فهرست منابع و مأخذ   169
 
مقدمه
مسأله¬ی آلودگی یكی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار می¬رود؛ چرا كه از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده¬است. مولكول آلاینده¬ای كه امروزه از كارخانه یا منبع آلوده كننده¬ی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط می¬شود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شكل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی می-تواند در
ریه¬ی انسانهایی كه در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می¬كنند وارد شود.
آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممكن است تحریك چشم ناشی از یك گاز یا آب¬آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای كشاورزی كه یك عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می¬رساند آلودگی محسوب می¬شود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و كلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین می¬توان گفت كه آلودگی محیط عبارت است از «وجود یك یا چند ماده¬ی آلوده كنند در محیط زیست به مقدار و مدتی كه كیفیت یا چرخه¬ی طبیعی را به¬طوری كه مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده¬تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می¬شود.»
اینکه جهان کنونی با بحران محیط زیست روبه¬رو است، مسئله¬ی تازه¬ای نیست که اینجا از آن صحبت شود. کتابها و مقاله¬های بسیاری روزانه در سراسر جهان منتشر می¬شود که هشدار دهنده¬ی این مسئله است. در کشور ما هم تا کنون کتابهای زیادی منتشر شده، مقاله¬های زیادی منتشر شده و روزنامه¬ها و نشریات بارها و بارها به این نکته¬ی مهم پرداخته¬اند که تکرار آن اینجا ضرورتی ندارد و از موضوع بحث دور است. چیزی که حائز اهمیت است و کارشناسی تخصصی می¬طلبد این است که به طور ویژه در ایران برای مقابله با این آلودگیها چه اقداماتی شده است؟ سازمانهای متولی محیط زیست تا
چه اندازه توانسته¬اند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روزافزون محیط زیست ایران را بردارند؟ آن هم در کشوری که با بحران محیط زیست روبه¬رو است و این را همه می¬دانند؛ حتی عموم مردم، هرچندکه این مطلب را ابتدایی درک کرده باشند؛ چه اینکه مردم ایران هر روز شاهد آلودگیهای بسیاری هستند؛ از آلودگی هوای شهرها گرفته تا طعم بد آبی که استفاده می¬شود. طراوت جنگلها و رودخانه¬ها و دریاهای زیبای ایران از بین رفته و مردم به طور فزاینده¬ای با این بحران روبه¬رو هستند و شاید وقت آن رسیده باسشد که صراحتاٌ اعلام شود اگر فکری به حال این معضل نشود  آلودگی همچون یک بمب ساعتی عمل می¬کند و بالاخره روزی منفجر می¬شود و آنگاه تمام سازمانهایی که خود را مدافع این مهم می¬دانند باید پاسخگو باشند. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : گروه مهندسی آب , بحران ملی آلودگی منابع آب , سیاستهای دولت برای مقابله با بحران , کشاورزی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیزبان و ادبيات فارسي
فرمت فایلdoc
حجم فایل68 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی  100 ص

 

چکیده:

این پایان نامه به بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی اختصاص دارد و شامل سه فصل است، فصل اول مربوط به کلیات است که شامل هدف، پیشینه و روش تحقیق می باشد فصل دوم مربوط به شیوه های شخصیت پردازی، انواع شخصیت در لیلی و مجنون و همچنین دیگر عناصر داستانی مرتبط با شخصیت نیز می باشد، فصل سوم هم مرتبط به نتیجه گیری از کلیه مباحث ذکر شده است.

 

مقدمه:

ای نام تو بهترین سرآغاز                     بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم                         جز نام تو نیست بر زبانم

        (نظامی، 1385، ص3)

ادب غنایی:

« ادب غنایی در اصل اشعاری است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح می کند. این گونه اشعار که کوتاه بود، در یونان باستان با همراهی بربط خوانده می شد و از این رو در زبانهای فرنگی به اشعار غنایی لیریک layric می گویند. لیریک در عصرها شاید به تبع عربها که به شعر عاشقانه و عاطفی «الشعر الغنائی» می گویند به غنایی ترجمه کرده اند و به رومغی اشعار عاشقانه و بزمی به کار می برند. به هر حال معادل قدیم آن غزل است. باید توجه داشت که مراد از اشعار لیریک در ادبیات اروپایی، شعری است کوتاه و غیر روایی که گوینده در آن فقط احساسات خود را بیان می کند. اگر شعر بلند و روایی باشد مثل خسرو و شیرین، لیلی و مجنون به آن شعر غنایی داستانی یا نمایشی می گویند.» (شمیسا، 1378، صص: 134 و133)

شعر غنایی:

شعر غنایی بیان تمایل، نقطه نظرها و نیازهایی است که در عالم احساس و عاطفه ی شاعر در رابطه با مسایل زندگی اعم از فردی یا اجتماعی شکل می گیرید. (عبادیان، 1379 ص: 133)

 

منظومه های غنایی:

«یک سلسله داستانهایی که شرح عشقها و پای بستی هاست و گاهی به ناکامی پایان می پذیرد و زمانی به خوشی و شادکامی خاتمه پیدا می کند. در گنجینه ی ادبیات منظوم ایران بخش بزرگی را به خویش اختصاص داده است در این منظومه ها دلبستگی ها پر هیجان تر و افروخته تر است. این منظومه ها بسیار مفصل و پر از شرح جزئیات و قیافه و قد و بالای دلبران و وصف مناظر طبیعی است.» (صورتگر، 1348، صص: 8 و7)

زندگی نامه ی نظامی

نظامی گنجه ای شاعر فارسی گوی آذربایجان در قرن ششم هجری می زیسته است نام و نسب او را «الیاس بن یوسف بن زکی بن موید» ضبط کرده اند. تقی الدین اوحدی در «خلاصه الاشعار و زبده الافکار» نام و نسبش را احمد بن یوسف بن موید و کنیه اش را «ابو محمد» و لقبش را نظام الدین آورده است.» (ثروت، 1370، ص: 32) نظامی در حدود سال 535 به دنیا آمد و در سن 83 سالگی و در سال 608 چشم از جهان فرو بست (ثروتیان، 1382، ص: 14)

ما در نظامی به تصریح او «رئیسه» نام و از نژاد کرد بوده است. ظاهراً پدر و مادر نظامی در زمان کودکی او از این جهان رخت بر بسته اند. او با این که سه همسر برگزیده است ظاهراً بیش از یک فرزند پسر به نام محمد نداشته است. اقامتگاه دایمی نظامی شهر گنجه بوده است و در تمام عمر جز یک سفر کوتاه به هیچ جا مسافرت نکرده است. (ثروت، 1370، صص 36-32)

شخصیت و اندیشه نظامی

نظامی از خانواده ای دارا و آسوده بود و از بررسی آثار و اندیشه های او معلوم می شود که دوران نوجوانی را به آموختن قرآن و علوم دینی سپری کرده است و بر اساس همین عقیده است که مثنوی های نظامی همه با توحید و مناجات باری تعالی آغاز می شود (ثروتیان، 1382، ص:31) می توان نظامی را از نظر ویژگی های اخلاقی شاعری پرکار، صبور، باعفت، گوشه گیر، قانع، با نزاکت، با گذشت، مثبت، علاقه مند به شهر و دیار و خانه و خانواده، گریز از جنجال و زندگی اشرافی دانست (ثروت، 1370، ص: 47) او شاعری است که به ارزش کار خود واقف است و شاعر واقعی را در ردیف سایه پیامبر و در مرتبه پس از انبیاء می گذارد. (همان، ص: 39) روحیات شاعر در نحوه ی شکل گیری اشخاص داستانش خیلی اهمیت دارد، چنان که نظامی اشعری مذهب و جبری مزاج اگر اشخاص منفعلی چون فرهاد و مجنون را که خود را یکسره بسته زنجیر و تقدیر می دانند نپرورد مایه ی شگفتی است (حمیدیان، 1373، ص:194)

اهمیت نظامی در ادبیات داستانی

بی گمان حکیم نظامی گنجوی را با نزدیک به چهل هزار بیت شعر و حدود بیش از بیست هزار بیت شعر داستانی مهم ارزشمندی از داستان پردازی منظوم را به خود اختصاص داده است. باید گفت نظامی شاعر داستان پردازی است که در میان اشعارش نکات عرفانی، حکمی، اخلاقی، فلسفی، سیاسی، اجتماعی و به ویژه فولکور دیده می شود. (ثروت، 1372، صص: 330-329) امتیاز بزرگ نظامی در داستان سرایی اوست. گر چه پیش از وی این امر سابقه داشته است. ولی نظامی داستان غنایی را به چنان قله ی رفیعی رساند که پس از او هیچ کس نتوانست بر آن صعود کند (ثروت، 1370، ص: 48)

نظامی در انتخاب و کلمات مناسب و تصویر جزئیات و نیروی تخیل و دقت در وصف و ریزه کاری در توصیف طبیعت و اشخاص و احوال در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است. هرمان انه نیز لطافت بیان، همچنین عظمت و مهارت نظامی را در وصف طبیعت، استاد سخن پردازی دانسته و وی را استاد رمانتیک لقب داده است.» (ثروت، 1370، صص: 48 و 47)

آثار نظامی

1- مخزن الاسرار: که شامل 2260 بیت است، اثری است عرف جنبه ی عرفانی و اخلاقی شخصین نظامی. (همان، ص:52)

2- خسرو و شیرین: که شامل 6500 بیت است. این مثنوی از نظر موضوع در ردیف مثنوی های غنایی قرار دارد و داستان عشق بازی های خسرو پرویز پادشاه ساسانی با شاهزاده ی ارمنی را بیان می کند. (همان، ص: 52)

3- لیلی و مجنون: «که شامل 4720 بیت به سال 548 ه.ق در مدت چهار ماه سروده شده است. داستان عشق نافرجام قیس بن ملوح از قبیله ی بنی عامر و لیلی بنت سعد از همان قبیله می باشد. اصل داستان عربی است و ظاهراً نظامی به مناسبت مضیقه هایی که در پرورش آن می دیده است چندان علاقه مند به تصنیف آن نبوده است.» (همان، صص: 54 و 53)

 «در واقع ابوالمظفر اخستان ابن منوچهر، پادشاه شروان در نامه یی که به شاعر قصه پرداز گنجه نوشت و از وی خواست تا قصه ی لیلی و مجنون را به نظم آرد. هنگام دریافت این دعوت همه چیز برای شاعر رنگ و بوی درد و فراق داشت و همین نکته او را در اشتغال به یک قصه ی پر درد و فراق مردد و ناخرسند می ساخت.» (زرین کوب، 1383، ص: 111)

«در سرودن این منظومه، بیش از میل دل شاعر، اطاعات فرمان شاهانه منظور است که شروان شاه قاصدی نزدش فرستاده است، با این فرمان که: در پی داستان خسرو و شیرین، اکنون «لیلی مجنون ببایدت گفت» سرگذشت لیلی و مجنون داستان ملال انگیز بی هیجان و از این ها بدتر عاری از شکوه تجملی است «نه باغ و نه بزم شهریاری – نه رود و نه می نه کامکاری» شاعر با اکراه تن بدین کار می دهد، اما به برکت طبع توانا موفق می شود داستانی ملال انگیز را بر صدر غمنامه های ادب فارسی بنشاند.» (سعیدی سیرجانی، 1388، ص:8)

«در روایت قیس – که مجنون نام می گیرد – قهرمان اصلی داستان است. وی عاشق لیلی است و لیلی نیز بر وی عشق می ورزد: هر دو شیفته و دلداده هستند و به عشقی ورای عشق به تن و بدن یکدیگرمی اندیشند همچنانکه شاعر خود در ابتدای منظومه گفته است، صحنه های داستان در سرزمین عربستان و بیابان های خشک و خالی از زیبایی های طبیعت است. به همین سبب تنها جایی که شاعر مجال هنر نمایی می یابد همان شرح عشق آتشین مجنون نسبت به لیلی است. داستان لیلی و مجنون، داستانی رمانتیک است. احساس در آن جنبه ی بسیار قوی دارد. عنصر اصلی داستان، عشق است و عنصر قهرمانی در آن در درجه ی دوم اهمیت است. شاعر بیش از آن که بخواهد قهرمان بیافریند و به آن شخصیت بدهد، به وصف احساسات مافوق بشری آنان پرداخته است. (غلامرضایی، 1370، صص: 242 و 241)

مرجع اصلی داستان لیلی و مجنون:

مرجع اصلی داستان لیلی و مجنون، در درجه ی اول کتابهای تاریخ ادبیات است. که از آن میان باید از کتاب «الشعر و الشعراء» از ابن قنیبه و کتاب الاغانی از ابولفرج اصفهانی نام برد. مجموعه ی دیگر از منابع عربی که در کنار الاغانی برای ما اهمیت نسبی دارد مجموعه ای است از آثار کاملاً متمایز و خاصی که به شرح احوال دلباختگان و تاریخ عشاق افسانه ای اختصاص داده شده اند. در میان این آثار می توان کتاب الزهره اثر محمد بن داود طاهره نام برد، حکایت قصری مجنون اثر ابوبکر والبی تنها زندگی نامه ی موجودی است که در شرق بسیار مشهور است.» (کراچکوفسکی، 1373، صص: 35-28)

ارزش لیلی و مجنون:

«این داستان در طول سالها الهام بخش دهها تن از شاعران بزرگ در آفرینش منظومه های خیال انگیز بوده است و هم اکنون نیز در آثار شاعران، نویسندگان، نمایش نامه نویسان، و موسیقی دانان ملل مختلف خاور نزدیک انعکاس دارد.» (همان، ص: 23) ارزش کار نظامی در لیلی و مجنون:

1- موضوع و ماده ی عربی را که درباره ی داستان لیلی و مجنون یافت، در چار چوب داستانی نظم بخشید.

2- وی نخستین کسی است که به داستان صبغه ی صوفیانه بخشید.

      3- نظامی شاعری با فرهنگی وسیع است که در شعرش بسیاری از مسائل فرهنگی را آورده و به تعداد زیادی از عارف روزگارش اشاره کرده، وی در وارد کردن شعر تعلیمی در لا به لای داستان تردیدی به خود راه ندارد.» (کفافی، 1382، صص: 288 و 287)

4- هفت پیکر: «که شامل 5047 بیت شعر است. موضوع اصلی هفت پیکر زندگی خوش بهرام گور پادشاه ساسانی است.» (ثروتیان، 1382، ص: 101)

5- اسکندر نامه:«که شامل دو بخش است. مثنوی بخش نخستین را نظامی شرف نامه نامیده که 6758 بیت است و مربوط به جنگها و سفرهای اسکندر مقدونی است. بخش دوم اقبال نامه است که اثری فلسفی است. در این بخش اندیشه ها و خرد نامه های فلاسفه ی یونان باستان به نظم کشیده شده است.» (همان، ص:102)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پایان نامه , منظومه ی لیلی و مجنون نظامی , شخصیت پردازی , شخصیت ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیتاریخ
فرمت فایلdoc
حجم فایل143 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ،‌تاریخی بنی حماد در  الجزایر 187 ص

 

چكیده :‌

موضوع : بررسی اوضاع سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی بنی حماد در الجزایر.

حكومت حمادی از سال 419 ه.تا 547 ادامه داشت و حدود یك قرن و نیم سال توسط مغربی های اصیل به قدرت رسیدند عرصه حكومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حكومت بنی رستم ایاضی بود كه تامدت را پایتخت خویش قرار داده بودند و توسط فاطمیون سرنگون شدند دولت حمادی در دوران حكومت مغرب در الجزایر نقش مهمی در گسترش اسلام و زبان عربی داشتند حماد توانست در استقلال و ایجاد دولتی واحد بر بادیس بن مغر پیشی گیرد پس از آن سعی و تلاش فراوانی از خود نشان داد تا این دولت را تشكیل داده و آنرا سازماندهی و بر آن حكومت كند.

نظام حكومتی آنان استبدادی موروثی بود حاكمان خود را از تشكیل دولت و كابینه مشورتی برای اداره امور مملكتی و نظامی محروم نمی ساختند پس از حماد، پسرش قائد و پس از او محسن و… ، عهده‌دار امور حكومتی گشته تا به یحیی بن عزیز كه سقوط حمادی ها در زمان او صورت گرفته رسید.

پیروی از ارعاب ، اجبار ، قساوت كه پایه‌گذار آن حماد بود باعث عصیان گری بسیاری از قبایل گشته و آنان را با خانوادة حمادی درگیر كرد، آنان به زور ارتش حكومت كرده و گاهی علیه یكدیگر اقدام به كودتا و شورش می كرند.‌

در زمان حمادی ها مغرب میانی (الجزایر) به ایالتهای بزرگ تقسیم شد كه هر ایالت دارای پایتختی بود و هر ایالت، حاكمی مركزی كه در شهر بجا یه مستقر بود، داشت او موظف بود كه دستورات حكومت مركزی را اجرا كند ، مغرب میانه در آن زمان به ایالت های الجزایر ، بونه ، قستنطنیه ، مسیله ، جیجل ،‌أشیر ، قلعه ، حمزه و … تقسیم شده بود كه حاكمیت اكثر آنان با یكی از افراد خانواده حمادی بود كه این امر باعث ایجاد اطمینان بر تحت امر بودن آن ولایات بود.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات

پیشینه پژوهش   

بیان مسئله     

پرسش های پژوهش

اهداف پژوهش    

تحلیل منابع تحقیق   

فصل دوم : اوضاع جغرافیایی مغرب اوسط به دوران فرمانروایی بین حماد

الف) شهرهای مهم بنی حماد (از دید جغرافیایی تاریخی )‌ 

1-   قلعه بنی حماد(پایتخت بنی حماد)‌ 

2-   شهرأشیر  

3-   شهر بجایه     

ب) كشاورزی دولت بنی حماد  

1-   محصولات كشاورزی

2-   دامداری و پرورش طیور و غیره    

ج)‌اقتصاد و صنایع بین حماد 

1-بازرگانی و دادو ستد (تجارت داخلی و خارجی )‌   

2- استخراج معدن     

3- صنایع دستی  

4- راه های خشكی و دریایی و غیره…    

5- ضرب سكه     

6- صادرات و واردات  

فصل سوم :‌اوضاع سیاسی ـ تاریخی دوران بنی حماد

1-اصل و نسب حمادیون

2- مؤسس دولت بین حماد

3- فرمانروایان حمادی

حماد بن بلكین (405 ـ 419 ـ ه.ق)     

قائد بن حماد (419‏‏‏ـ 446)   

محسن بن قائد ( 446 ـ 447) 

بلكین دوم ابن محمد( 447ـ 454)  

ناصرابن علناس  (454 ـ 481)

منصور ابن ناصر  (481ـ498) 

بادیس بن منصور (498ـ 515) 

یحیی بن عزیر (551ـ 547)   

غلبه موحدون    

فصل چهارم :‌اوضاع اجتماعی حمادیان

قومیت ،‌زبان ،‌دین ، مذهب حمادیان     

الف)طبقات مردم 

اشراف ، بزرگان (فرمانرواـ شاهزادگان ـ وزراء و ….)   

تجار و بازرگانان    

صاحبان حرف و صنایع  

كشاورزان و كارگران  

ب) اوضاع اداری دولت بنی حماد   

1-فرمانروایی   

2- وزارت و كتاب     

3-دادگستری

4- شرطه   

5- حسبه   

6-دیوانهای مهم عصر‌بنی‌حماد‌(عرض ـ مظالم ـ برید ـ اشراف‌و …)‌  

7- بیت المال   

8- خراج و مالیات    

فصل پنجم :‌اوضاع فرهنگی بنی حماد

الف ) آموزش و پرورش

1-نهادهای آموزشی (مسجد ـ مكتب خانه ـ رباط ـ خانقاه و …)   

2-علوم نقلی (قرآن ـ سنت ـ حدیث ـ تفسیرـ فقه و اصول و …)   

3-علوم ادبی (نثر و نظم و ….)   

4-علما و دانشمندان عصر حمادی   

ب) آثار و ابنیه دوران حمادیان (مساجد ـ رباط ها ـ پل ها ـ كاخ ها ، … )     

چكیده رساله به انگلیسی    

عكس ها و نقشه ها و تصاویر 

كتابشناسی پایان رساله

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : زمان حمادی ها مغرب میانی , قبایل گشته , كودتا و شورش , ایالت های الجزایر , خانواده حمادی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل65 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

انعطاف پذیری و تمرینات كششی - تربیت بدنی 117 ص

 

انعطاف‌پذیری یكی از اجزاء آمادگی جسمانی و یك بخش كلیدی در پیشگیری از آسیب و بهبود اجرای ورزشی می‌باشد ( ). در افراد غیرفعالی كه عادت به زندگی كم تحرك دارند، عضلات و تاندون‌هایشان كوتاه و فاقد قابلیت كشش می‌شوند. به عبارت دیگر دستگاه عضلانی در نتیجه بی‌تحركی، به تدریج قابلیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهند و در نهایت دچار كاهش قابلیت كشش می‌شود(  ). برای توسعه سریع انعطاف‌پذیری، تمرینات مربوط به گرم كردن اجرا می‌گردد كه در نتیجه اجرای یكسری حركات كششی تا میزان محدودی می‌توان برانعطاف‌پذیری افزود، لیكن این نوع تمرینات به تنهایی نمی‌تواند سبب بهبود انعطاف‌پذیری در درازمدت شود( ). امروزه تمرینات كششی به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، بخش مهمی از هر نوع فعالیت جسمانی به شمار می‌رود ( ).

چندین شیوه كششی شامل ایستا ، پویا  و تسهیل عصبی ـ عضلانی گیرنده‌های عمقی  (PNF) افزایش در انعطاف‌پذیری را نشان داده‌اند(  ). برخی از مطالعات پیشین نشان داده‌اند كه روش كششی PNF افزایش بیشتری را در دامنه حركتی نسبت به سایر روشها ایجاد می‌كنند ( ). اگرچه برخی از مزایای استفاده از روشهای كششی PNF مشخص شده است اما كارایی بیشتر این روشها در تحقیقات هنوز مورد سؤال است (  ).

چندین نوع روش كششی PNF وجود دارد كه عبارتند از: CR ، HR ، CRCA  و SRHR  و ACR .

شماری از مطالعات شیوه SRHR را در تحقیقات خود به كار برده‌اند و هركدام زمانهای متفاوتی را برای نگهداری انقضاض ایستا (MVIC)  ذكر كرده‌اند. در نتیجه تعیین مؤثرترین زمان نگهداری انقباض ایستا در این شیوه باید بررسی شود. در صورتیكه زمان كوتاهتر MVIC، افزایش یكسانی ا در دامنه حركتی (ROM)  در مقایسه با یك زمان طولانی‌تر ایجاد كند، مربیان و ورزشكاران ممكن است شیوه‌ای كه زمان كمتری را صرف كند، ترجیح دهند.

2ـ1 بیان مسأله

تمرینات انعطاف‌پذیری به طور كلی به عنوان یك بعد مهم در اجراهای ورزشی پذیرفته شده است و بطور وسیعی بعنوان یك شیوه مؤثر در درمان و پیشگیری از آسیبها مورد استفاده قرار گرفته است. تمرینات كششی برای افزایش قابلیت كشسانی بافت،  و بدین طریق افزایش دامنه حركت مفاصل ویژه طراحی شده‌اند. اعتقاد بر این است كه افزایش دامنه حركت عملكردهای ورزشی را بهبود و شدت و تعداد آسیبها را كاهش می‌دهد. با وجود اینكه عوامل ارثی نقشی تعیین كننده در انعطاف‌پذیری ایفاء می‌كنند، حركت‌پذیری  مفصل می‌تواند از طریق یك برنامه منظم حركات توسعه دهنده انعطاف‌پذیری حفظ و یا توسعه داده شود.

اجزاء مقاوم غیرفعال  و انقباضی فعال  در برابر كشش عضله مقاومت ایجاد می‌كنند و روشهای ویژه‌ای برای كاهش مقدار چنین محدودكننده‌هایی پیشنهاد شده‌اند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : عضلانی گیرنده‌های عمقی , پویا و تسهیل عصبی , شیوه كششی شامل ایستا , افزایش در انعطاف‌پذیری , PNF , CR ، HR ، CRCA و SRHR و ACR ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل116 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

افسردگی در زنان  50

 

تعریف و تبیین موضوع:

افسردگی در لغت به معنای غم و اندوه‘ ملال و بیحالی است كه واسطه میان غم اندوه و شاد است. یك حالت‘ شادی و نشاط و حالت دیگر غم و اندوه. اما وقتی كه غم و شادی طبیعی نبود و غم و مكروهی هم عارض نگردیده باشد این حالت بینابین را افسردگی گویند.

و افسردگی در اصطلاح به معنای یك انحراف خلقی است. به عبارت دیگر؛ افكار منحرف و فریب آلود مجموعه ای از احساسات‘ غم و اندوه‘ عدم اعتماد به نفس‘ بی تفاوتی‘ بی حوصلگی‘ خستگیو ضعف‘ ناامیدی ویاس و ... را افسردگی گویند.

افسردگی از نظر روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل آخر این تحقیق به بررسی اهمی از آیات و روایات پرداخته شده است.

 

ضرورت و اهداف تحقیق:

با آنكه در دهه های اخیر‘ پشرفتهای سریع و چشم گیری در رشته های پزشكی دیده می شود‘ با این حال یك نوع حس بلاتكلیفی و سرماخوردگی نهانی در بین مردم بویژه در قشری خاصی شیوع پیدا كرده است. این ناراحتی های روانی طبیعتا جسم آدمی را به سمت بیماریهای روان تنی مانند افسردگی كه خودكشی یكی از عواقب آن است‘ سوق می دهد. به عقیده بسیاری از دانشمندان 60 درصد از بیماری های جسمی اغلب به علت فشارهای روانی است و عوارض فراوانی بر دستگاههای مختلف بدن و از جمله كاهش عمر طبیعی شخص می گذرد. در جامعه كنونی كه مملو از مشكلات و محیطهای متشنج است‘ زمینه بیشتری برای بروز بیماریهای روانی مهیا شده است و به طبع افسردگی هم به خصوص در زنان رو به افزایش است به همین علت در این تحقیق ( افسردگی در زنان) سعی بر شناسایی این بیماری و عوامل بوجود آورنده آن به خصوص در زنان شده است و در آخر راههای كسب آرامش از نظر روانشناسی و دیدگاههای قرآن و روایات در مورد افسردگی بیان شده است.

 

 

 

 

فصل كلیات  1

 

فصل دوم: افسردگی

افسردگی     7

تاریخچه افسردگی       7

علل افسردگی      8

افسردگی در زنان       11

نشانه های بیماری      12

 

فصل سوم : افسردگی در سنین مختلف

افسردگی در دوره پیش از یائسگی    14

افسردگی در دهه های چهل و پنجاه  15

افسردگی در افراد مسن  16

 

فصل چهارم: اختلال افسردگی مانیك

علائم و نشانه های افسردگی مانیك  18

انواع شیوه های درمان  19

داروهای ضد افسردگی    20

 

فصل پنجم :ختلال شیدایی ـ افسردگی

اختلال شیدایی ـ افسردگی      22

علائم اختلال شیدایی ـ افسردگی      23

درمان اختلال شیدایی ـ افسردگی     23

الكتروشوك درمانی      24

 

فصل ششم : اختلال افسردگی خویی

اختلال افسردگی خویی    27

علائم افسردگی خویی     27

درمان افسردگی خویی    28

- شناخت درمانی  28

- رفتار درمانی  28

- دارو درمانی    29

 

فصل هفتم : راههای كسب آرامش از نظر روان شناسی ؛ قرآن و روایات

روش های كسب آرامش از نظر روان شناسی  31

1. توقعات خود را كاهش دهید       31

2. برای كسب آرامش صراحت گفتار داشته باشید  32

3. روش های دیگر به دست آوردن آرامش    33

افسردگی از دیدگاه قرآن      35

افسردگی از دیدگاه روایات    37

 

نتایج و پیشنهادها     39

 

فهرست منابع و مآخذ    41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : انحراف خلقی , افسردگی در زنان , غم , غم و اندوه‘ ملال و بیحالی , افسردگی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیشیمی
فرمت فایلdoc
حجم فایل3.95 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی (Largescale tonguesole)

EXTRACTION AND IDENTIFICATION OF NATURAL OCCURRING COMPOUNDS FROM LIVER AND MUSCLE OF    Largescale tonguesole

 

چكیده :

در این تحقیق مواد طبیعی و اسید های چرب موجود در بافت كبد و عضله ماهی كفشك زبان largescale tonguesole با نام علمی  (Cynoglossus Macrolepidotus ) معروف به زبان گاوی با استفاده از روش(Bligh And Dyer ) استخراج گردید .

برای شناسایی این مواد ابتدا كلروفرم كه به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفته بود توسط دستگاه Rotary Evaporator تبخیر و سپس مواد در –n هگزان حل گردید و به دستگاه GC-MS تزریق شد . با استفاده از كروماتوگرام جرمی و طیف های جرمی بدست آمده مواد طبیعی موجود از جمله اسیدهای چرب بافت كبد و عضله با محاسبه اندیس كواتس و مقایسه آنها با اندیس كواتس استاندارد و نیز بررسی داده های طیفی ( GC-MS ) و مقایسه آنها با داده های استاندارد موجود در مراجع (Eight Peak ) شناسایی گردید .

فهرست مطالب

عنوان      صفحه

چكیده

مقدمه

فصل اول: كلیات

1-1 هدف

1-2 پیشینه تحقیق

1-3 روش كار و تحقیق

فصل دوم: كفشك زبانی ماهیان(cynoglossidae tongue soles)

 كفشك زبان گاوی(cynoglossus marco lepidotus)

1-2كفشك زبانی ماهیان (cynoglossidae tongue soles)

2-1-1 ریخت شناسی كفشك زبانی ماهیان

2-1-2 گونه های موجود در ایران

2-2 جایگاه سیستماتیك كفشك زبان گاوی (cynoglossidate macrolepidotus )

2-2-1 ریخت شناسی كفشك زبان گاوی (largescale tonguesole)

2-2-2 محیط زیست

2-2-3 ارزش اقتصادی

2-2-4 اندازه و وزن

2-2-5 پراكنش

فصل سوم:چربی ها (lipids) وروغن ماهی(fish oil)

3-1 چربی ها

3-2 اسید های چرب

3-2-1 مشخصات عمومی اسیدهای چرب

3-2-2 خواص اسیدهای چرب

3-3 ساختمان و خواص انوع چربیها

3-3-1 چربی های خنثی (اسیل گلیسرولها)

3-3-2 فسفوگلیسیریدها

3-3-3 اسفنگولیپیدها و گلیكولیپیدها

3-3-4 موم ها ( waxed)

3-3-5 لیپیدهایی كه صابون نمی شوند

3-6 روغن ماهی (Fish oil)

فصل چهارم : مواد و روش ها

4-1 مواد مصرف شده

4-2 وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز

4-3 دستگاههای مورد نیاز

4-4 روش

4-4-1 تهیه نمونه ماهی كفشك زبان گاوی

4-4-2 استخراج مواد طبیعی از كبد و بافت عضله ماهی كفشك زبان گاوی

4-4-3 مراحل عملی استخراج به روش Bligh and dyer

4-4-4 استخراج و خالص سازی چربی ها در روش Bligh and dyer

4-5 استفاده توأم از كروماتوگراف و طیف سنج جرمیGC/MS

4-5-1 اندیس كواتس (Kovts index )

 

4-6 شناسایی مواد طبیعی موجود در فاز –n هگزانی كبد و بافت عضله

 ماهی كفشك زبان گاوی (largescale tongusole) با استفاده از دستگاه GC/MS

4-6-1 مشخصات دستگاه GC/MS مورد استفاده

فصل پنجم : نتایج آزمایش و بحث

5-1 نتایج ، تفسیر داده ها و شناسایی طیف های GC-MS

5-2 بحث

پیشنهادات 

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

چكیده انگلیسی

 

فهرست جداول

جدول 3-1 برخی از اسیدهای چرب طبیعی

جدول 5-1 تركیبات شناسایی شده در فاز كلروفرمی كبد ماهی كفشك زبان گاوی

جدول 5-2 نتیجه گیری كلی در مورد تركیبات شناسایی شده در كبد ماهی كفشك

زبان گاوی

جدول 5-3 تركیبات طبیعی شناسایی شده در فاز كلروفرمی بافت عضله ماهی كفشك

 زبان گاوی

جدول 5-4 نتیجه گیری كلی در مورد تركیبات شناسایی شده در بافت عضله ماهی

 كفشك زبان گاوی

 

فهرست شكل ها

شكل 2-1 كفشك زبان گاویlargescale tonuesole))   

شكل 2-2 نمای سر ماهی كفشك زبان گاوی

شكل 2-3 نمای پشت بدن ماهی كفشك زبان گاوی  

شكل 2-4 نمای دم ماهی كفشك زبان گاوی(largescale tanguesole)

شكل 2-5 پراكنش ماهی كفشك زبان گاوی

شكل 3-1 ساختار مولكولی (ALA) Alpha linolenic acid .

شكل 4-1 نمونه ماهی كفشك زبان گاوی

شكل 4-2 نمونه كبد ماهی كفشك زبان گاوی

شكل 4-3 نمونه عضله ماهی كفشك زبان گاوی

شكل 4-4 دستگاه Rotary evaporator    

شكل 4-5        

شکل4-6 شمای كلی از یك سیستم GC/MS

شكل 4-7 نحوه محاسبه اندیس كواتس از روی زمان بارداری 

 

فهرست نمودار

عنوان      صفحه

نمودار 5-1 كروماتوگرام  GC-MS مربوط به فاز كلروفرمی كبدها ماهی

 كفشك زبان گاوی                                                 50

نمودار 5-2 كروماتوگرام GC-MS مربوط به فاز كلروفرمی عضله كفشك

 زبان گاوی                                                 75

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : Eight Peak , كلروفرم , Rotary Evaporator , عضله ماهی كفشك زبان largescale tonguesole ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdoc
حجم فایل175 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

 

چکیده طرح:

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

 

فهرست:

 

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 1

2-1- تعریف مسئله     2

3-1- فرضیات تحقیق    7

4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح    7

5-1- روش تحقیق  8

6-1- مشكلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشكلات   8

فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع  10

2-1- مقدمه 11

2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی  12

2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل 15

2-2- روند واردات كالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران    16

2-3- ابزارهای جهانی شدن    18

2-3-1- تجارت بین الملل     18

2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه    23

2-3-3- بین المللی شدن تولید     25

2-3-4- تبادل تكنولوژی 26

2-4- شاخص های جهانی شدن    27

2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی     28

2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل    28

2-5- رابطة مبادله    29

2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی    34

2-7- اهمیت كالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید 36

2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده      37

2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی 37

2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی 39

2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی 45

2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب 45

2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود كنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) 46

2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی    47

2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی    47

2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی     47

2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری     48

2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب) 49

فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی  51

3-1 - مقدمه     52

3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی   52

3-2-1 - تئوریهای كلاسیك رشد      52

3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوكلاسیك رشد    54

3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد كالدور 57

3-2-4- تئوری رشد درونزا    59

3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا     60

3-2-4-ب - بحث همگرایی 60

3-2-4-ج- گذر از رقابت كامل 62

3-2-5- مدلهای رشد درونزا   65

3-3 - مروری بر كارهای انجام گرفته در جهان و ایران    68

3-4 - ضمیمه : مدل رشد هارود - دومار  77

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق 79

4-1-مقدمه  80

4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه     80

4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM)     83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری    88

5-1- مقدمه 89

5-2 معرفی متغیرها    90

5-3- برآورد مدل      90

5-3-1- آزمون های ریشه واحد      91

5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS    93

5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس   93

الف) تعیین مرتبه مدل VAR  94

ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس     95

5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL) 98

5-6- مدل تصحیح خطاء  98

5-7- پویایی های كوتاه مدت  100

5-8- نتیجه گیری 101

5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت     107

5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر) 102

5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون     102

5-8-2- روابط كوتاه مدت (پویایی های كوتاه مدت)   103

5-8-2-الف) توابع عكس العمل 103

5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء  103

5-8-3- توصیه های سیاستی    104

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : روابط كوتاه مدت , نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون , نتایج برآورد روش OLS ( , الگوی تصحیح خطاء ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیکامپیوتر
فرمت فایلdocx
حجم فایل172 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب :

عنوان

صفحه

فصل اول  

3

مقدمه              

4

تاریخچه بانک ملت

4

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی

6

چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعبه

6

اهداف بانک ملت شعبه مرکزی پارس آباد

7

استراتژیها

8

زیرساخت های نرم افزاری

8

زیرساخت های مدیرتی

9

فصل دوم

10

معرفی انواع محصولات و خدمات بانک ملت

11

حسابهای جاری الکترونیک (جام)

11

حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت

11

خدمات اینترنتی 24 ساعته

11

همراه بانک ملت

12

خدمات پیامکی

12

ملت کارت متمرکز

12

پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی

12

بن کارت

13

هدیه کارت

13

انواع تسهیلات بانکی

13

فصل سوم

14

مختصری از وظایف کارکنان

15

رئیس شعبه

15

رئیس دایره صندوق

15

تحویلداران

15

دایره حوالجات

16

ممیز حساب

16

خدمتگزار شعبه

17

دایره اعتبارات

17

فصل چهارم              

19

جمع بندی و راههکاری پیشنهادی

20

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 تاریخچه بانک

   بانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ 29 آذر 1358 مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ 31 تیر 1359 تشکیل و با شماره 38077 در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک از همان تاریخ آغازشد.

 

 

 

با ادغام بانک ها، سرمایه‌ی اولیه‌ی بانک ملت به 5/33 میلیارد ریال رسید. 

به استناد مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها (مورخ 17 فروردین87) و تصویب نامه هیأت محترم وزیران (شماره 68985/ت 37925  مورخ 2 مرداد 86) شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل گردید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : بانک ملت شعبه کارآموزی رشته کامپیوتر ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل412 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه و تشکر:

 

واحد کارآموزی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود..مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو برای اولین بار معلومات و محفوضات تئوری خود را بصورت عملی به کار میگیرد.

از آنجایی که دانشجودر بکار گیری درسهای نظری در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است به همین منظور دانشگاه یک واحد کار آموزی را برای دانشجویان در نظر گرفته تا معلومات خود را در یک سازمان رسمی بطور عملی به کار گیرند و از این بکار گیری معلومات، بتوانند زمانی که جذب بازار کار شدند استفاده بهینه نمایند.

 

در اینجا لازم است از استاد گرامی آقای               که با صبر و بردباری مرا در ارائه این گزارش با صعه صدر راهنمایی و ارشاد نموده اند تشکر و قدر دانی نمایم و نهایت سپاسگذاری را از ایشان به عمل آورم.

همچنین از پرسنل محترم و زحمتکش شرکت سهامی بیمه ایران شاهین شهرکه با راهنماییها و با اطلاعات مفید شان موجب دلگرمی و علاقه مندی من به یادگیری را فراهم آوردند کمال تشکر و امتنان را دارم.

 

فهرست مطالب

 

صفحه 

عنوان 

 

فصل 1:(معرفی شرکت بیمه سهامی ایران) 

7

تاریخچه بیمه ایران

7

بیمه  چیست ؟  

8

موضوع فعالیت

8

نیروی انسانی

8

شبکه فروش

8

سرمایه گذاری ها

9

بر نامه ها و سیاست های کلی بیمه ایران

11

سازمان و نیروی انسانی

 

فصل 2 : 

14

بررسی انواع رشته های بیمه ایران

 

فصل 3 : 

36

شاخص های پیدا کردن نرخ بیمه شخص ثالث

 

فصل 4: 

46

نتایج و پیشنهادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

معرفی شرکت بیمه ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه بیمه ایران

پانزدهم آبان‌ماه تاریخی است به یادماندنی درصنعت بیمه کشور . در سال 1314 ، در چنین‌روزی ، شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان  نخستین شرکت بیمه ایرانی ودولتی  تأسیس شد و به عنوان بنیانگذار صنعت بیمه درکشور آغاز به کارکرد . آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه تلقی کرد. بیمه ایران از آذرماه 1314 صدور بیمه نامه در رشته‌های مختلف را آغاز نمودو ظرف یک سال درشهرهای مشهد، شیراز‌، اصفهان ، همدان ، اهواز و بوشهرنمایندگی تأسیس کرد.همزمان تعدادی از دانشجویان رشته‌های اقتصادی و تجارت برای آموختن فنون بیمه به خارج از کشور اعزام شدند .

                             
 شرکت بیمه ایران موفق شد درهمان سال نخست فعالیتش ،62% بازار بیمه کشوررادر اختیاربگیردو سهم مؤسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد . بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته‌‌ها به حدود 50% ،‌ درگسترش وتوسعه بیمه نقش مؤثری را ایفاءکرد  بطوریکه  امروز نه تنها درسراسر کشور ، بلکه درکشورهای اروپایی و آسیایی ، بویژه در خاورمیانه نامی پرآوازه و آشناست .

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمه  چیست ؟  

بیمه ، اشخاصی  را كه  متحمل  لطمه ، زیان  یا حادثه  ناخواسته ای  شده اند قادر می سازد كه  پیامدهای  این  وقایع  ناگوار را جبران  كنند. خسارت هایی  كه  به  این  قبیل افراد پرداخت  میگردد از پول هایی  تأمین  می شود كه  برای  خرید بیمه  نامه می پردازند و با پرداخت  آن  در جبران  خسارت  همدیگر مشاركت  می كنند. به  بیان دیگر همه  آن هایی  كه  خود را بیمه  میكنند با مشاركت  در سرمایه ای  كه  متعلق  به همه  خریداران  بیمه  است ، در جبران خسارت  و زیان های هریك از افراد بیمه شده ،شریك  و سهیم  می شوند.

بیمه گران  خطرهای  احتمالی  را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آن ها رامی دانند بنابر این می توانند میزان  حق  بیمه ای  را كه  هر شخص  باید بپردازد به نحوی  محاسبه  كنند كه  مبلغ  جمع آوری  شده برای  جبران  خسارت هایی  كه  پیش خواهد آمد، كافی  باشد. بدیهی  است  كه  تنها تعدادی  از آنان  كه  خود را بیمه  كرده اندنیاز به جبران خسارت از محل  مبلغ  جمع آوری  شده  خواهند داشت .
بر این  اساس ، مقدار حق  بیمه  مربوط به  هر نفر متقاضی  بیمه  با توجه  به  دو عامل مهم  محاسبه  می شود: نخست  این  كه ، به  طور كلی  احتمال  بروز خسارت  در آینده چه  قدر است  و دوم ،آن  كه احتمال  وقوع  حادثه برای بیمه گذار متقاضی  بیمه  بیشتریا كمتر از میانگین احتمال  خطر مزبور باشد

 

موضوع فعالیت

بیمه ایران در کلیه رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی فعالیت می‌کند و با عرضه بیمه‌های تجاری و خانواده شامل بیمه‌های اتومبیل‌،اشخاص (عمر – حادثه – درمان )،آتش‌سوزی ، باربری،مهندسی و مسئولیت بیش از 50% سهم بیمه‌های بازرگانی کشور را دراختیاردارد.دربخش حمایت‌های ملی نیز اکثریت پروژه های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی ، هواپیمایی ، سدسازی، نیروگاهها و صنایع تحت پوشش بیمه ایران است که در مواقع لزوم خطرات بیمه‌شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکائی می کند.
بیمه ایران با توجه به ظرفیت  بالای ریسک‌پذیری خود ، علاوه بر انجام بیمه های مستقیم ، نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمه‌اتکایی قبولی از شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی اقدام می کند .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : کارآموزی حسابداریشرکت بیمه ایران ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیمقالات ترجمه شده isi
فرمت فایلdoc
حجم فایل347 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ارزیابی روش­های SVD و NMF برای آنالیز پنهان مفهومی

 

چکیده

تکنیک­های ریاضیاتی مختلفی به منظور کاهش ابعاد داده­ها در مجموعه داده­های بزرگ، برای بازیابی مناسب اطلاعات موردنیاز ایجاد می­شوند. آنالیز پنهان مفهومی (LSA)، شکل تقریب اصلاح شده­ی مدل فضای برداری با رتبه کم است که می­توان از آن برای شناسایی روابط مفهومی بسیار مهم در مجموعه نوشتارهای متنی استفاده کرد. LSA یک تقریب با رتبه کم را بر روی ماتریس جمله-سند انجام می­دهد، که با تبدیل داده­های متنی به یک نمایش برداری ایجاد می­شود، و در نتیجه­ ارتباط معنایی موجود میان اسناد مجموعه نوشتارهای متنی را بیان می­کند. تجزیه­ی مقادیر تکین (SVD) یک روش تقریب متعارف است که برای LSA استفاده می­شود، که در آن مولفه­ها با ابعاد کمتر حاصل از تجزیه کوتاه می­شوند. در کوتاه­سازی، نویز زبانی موجود در نمایش برداری حذف می­شود، و ارتباط مفهومی قابل مشاهده می­شود. یکی از مشکلات استفاده از SVD این است که ماتریس کوتاه شده دارای مولفه­های منفی خواهد بود، که برای بیان نمایش متنی عادی نیست. فاکتورگیری نامنفی ماتریس (NMF) با ایجاد بیان مبتنی بر بخش­های نامنفی به عنوان تقریب رتبه کم برای انجام LSA به این مساله می­پردازد. این مقاله بررسی جامعی در مورد نحوه استفاده از  هر دو روش به منظور بازیابی اطلاعات انجام می­دهد. ارزیابی عملکرد این روش­ها با استفاده از مجموعه داده­های آزمایشی  استاندارد انجام شده است.

 

Evaluation of SVD and NMF Methods for Latent Semantic Analysis
Rakesh Peter, Shivapratap G, Divya G, Soman KP
Amrita University/CEN, Coimbatore, India
Email: {p_rakesh, g_shivapratap, g_divya, kp_soman}@ettimadai.amrita.edu


Abstract -Different mathematical techniques are being developed to reduce the dimensionality of data within large datasets, for robust retrieval of required information. Latent Semantic Analysis (LSA), a modified low rank approximation form of Vector Space Model, can be used for detecting underlying semantic relationships within text corpora. LSA performs a low-rank approximation on term-document matrix, which is generated by transforming textual data into a vector representation, thereby bringing out the semantic connectedness present among the documents of the corpus. Singular Value Decomposition (SVD) is the traditional approximation method used for LSA, wherein lower dimensional components from the decomposition are truncated. On truncation, the linguistic noise present in the vector representation is removed, and the semantic connectedness is made visible. One of the pitfalls of using SVD is that the truncated matrix will have negative components, which is not natural for interpreting the textual representation. Nonnegative Matrix Factorization (NMF) addresses this issue by generating non-negative parts-based representation as the low rank approximation for performing LSA. The paper provides an in-depth overview of how both methods are being used for the purpose of Information Retrieval. Performance evaluation of the methods has been performed using standard test datasets.


  1. مقدمه

VSM بر این واقعیت تکیه دارد که می­توان معنای سند را از جملات تشکیل دهنده­ی سند بدست آورد. VSM بر روی تبدیل مجموعه نوشتارهای متنی به یک ماتریس سند-جمله کار می­کند،

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : Termdocument matrix , 2 روش های کاهش ابعاد , Nonnegative Matrix Factorization (NMF) , 3 پیاده¬سازی , Term document matrix , الگوریتم به¬روزرسانی مضربی برای NMF , 4 ارزیابی عملکرد , دقت متوسط در سطوح بازخوانی متغیر و مقادیر k برای SVD , مقایسه¬ی دقت متوسط درون¬یابی شده برای مقادیر k مختلف برای VSM، SVD و NMF , مقایسه¬ی دقت متوسط جستارها برای SVD و NMF (k5 ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیبرق
فرمت فایلdoc
حجم فایل2.54 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بسم الله الرحمن الرحیم

 

گزارش كارآموزی:

توزیع در صنعت برق (دفتر فنی مهندسی...)

 

استاد راهنما:

ارائه دهنده:

رشته:

برق و قدرت

بهار 94

پیشگفتار

      "عالم بی عمل مانند درخت بی ثمر است."

پیشرفت در دنیای مدرن امروز كه بر اساس فناوری­های پیشرفته با سرعت به پیش می­رود، مرهون تلاش مبتكران و صنعتگرانی بوده كه علم خود را در راه اجرای ایده­های نوین به كار گرفته­اند. افرادی كه به گفته استاد مرتضی مطهری با دو بال علم و عمل به آسمان كمال پر كشیده­اند و موجبات راحتی و تطبیق انسان را با زندگی فراهم نموده­اند. هرگونه تلاشی در این راه زمانی سودمند خواهد بود كه در خدمت بشریت و اصلاح و كمال او باشد. خدمت كارآموزان رشته­های مختلف فنی در كشور، آغازی برای پیوستن به جریان پرخروش صنعت و فناوری و قدم كوچكی در راه ایجاد توسعه پایدار و استقلال علمی و صنعتی كشور عزیزمان ایران است.

فهرست کلی:

فهرست مطالب
فهرست تصاویر
فهرست جداول و نمودارها
چكیده
مقدمه
فصل اول
معرفی محل كارآموزی
تاریخچه شرکت
محل كارآموزی
تاریخچه شركت
اهداف بخش توزیع در برق
موضوع كارآموزی
فصل دوم
كلیات
تولید انرژی برق
نمودارهای مقایسه ای
خاموشی ها
فصل سوم
گزارش كارها
منابع


جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.